Outdoor: Europese drone wetgeving

Enkele jaren geleden begonnen modelbouwers en elektronicaspecialisten met het ontwikkelen van zeer speciale vliegmodellen. De klassieke vleugels die voor lift zorgden, werden vervangen door verschillende propellers. Deze onbemande luchtvaartuigen werden aanvankelijk copters genoemd, waarbij het aantal propellers als eerste werd toegevoegd. De meest voorkomende waren quadro-copters met vier propellers. Maar er waren al grote hexa-copter met zes of octo-copter met acht propellers.

Inmiddels zijn de namen van de onbemande luchtvaartsystemen echter steeds meer verschoven van copters naar drones. De technologie werd steeds beter, waardoor het laadvermogen en ook de vluchttijden konden worden verlengd. Dit vergroot ook de mogelijkheden voor commercieel gebruik, waardoor steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in onbemande luchtvaartuigen.
En doordat de prijzen gestaag lager zijn geworden, is het aantal in gebruik zijnde drones in zeer korte tijd explosief gegroeid.

De nieuwe EU-dronewet in een notedop

Naast puur plezier in de vrije tijd, worden steeds vaker onbemande vliegtuigsystemen (UAS) ontwikkeld en gebruikt voor commerciële en officiële doeleinden. Om de veilige bediening van de drones te garanderen en elk risico voor de bemande luchtvaart uit te sluiten, moesten er regels komen voor het gebruik ervan. Daartoe werd jaren geleden op landsniveau een breed scala aan wettelijke voorschriften vastgesteld.

Naast de eerder genoemde EU-richtlijnen over droneverordeningen, zijn er ook landspecifieke eisen die ook moeten worden nageleefd en nagestreefd.

Belangrijke instructies

Het gaat niet alleen om drones!

Ook als de term drone-verordening in het gewone spraakgebruik wordt gebruikt, heeft de verordening betrekking op alle onbemande vliegtuigsystemen (UAS). Als gevolg hiervan is de verordening van toepassing op alle op afstand bestuurbare modelvliegtuigen of helikopters opgenomen en getroffen.

Actuele info:

De verplichte registratie in de open en speciale categorie, die van toepassing zal zijn vanaf 01.01.2021, is opgeschort door het Federal Aviation Office tot 30 april 2021. Meer informatie over het tijdspad vindt u verderop deze pagina.

Verplichte verzekering

De verplichte verzekering blijft van kracht. Aan het opereren van een onbemand en op afstand bestuurd vliegtuig zijn bepaalde risico's verbonden die vaak niet worden gedekt door de klassieke aansprakelijkheidsverzekering. Het is daarom essentieel om een ​​passende aanvullende verzekering af te sluiten. Zelfs als de drone-verordening bediening zonder verdere vereisten toestaat.

De nieuwe EU-dronewet in een notendop

De belangrijkste feiten van de nieuwe EU-droneverordening:

 • Onbemande luchtvaartuigen (UAS) zijn onderverdeeld in drie verschillende operationele categorieën (open, speciaal en onder voorbehoud van goedkeuring).
 • De open categorie is onderverdeeld in de subcategorieën A1, A2 en A3.
 • De maximaal toegestane hoogte wordt verhoogd van 100 m naar 120 m.
 • Invoering van twee nieuwe bekwaamheidscertificaten (klassen A1 / A3 en A2) en het operatorcertificaat (LUC-certificaat).
 • Aanpassing van de gewichtslimieten.
 • Registratie van piloten op afstand en doorgeven van identificatie (elektronische ID), afhankelijk van de klasse.
 • De minimumleeftijd voor gebruikers is 16 jaar, er zijn uitzonderingen.
 • De EU-droneverordening is niet van toepassing op op afstand bestuurbare vliegtuigen die alleen bedoeld zijn voor gebruik binnenshuis.

De belangrijkste data van de nieuwe EU-droneverordening:

 • 01 januari 2021: De EU-droneverordening is van toepassing vanaf 31 december 2020. Registratie, indien nodig, moet nu plaatsvinden.
 • 30 april 2021: Het Federal Aviation Office (LBA) heeft de nu geldige registratieverplichting voor piloten op afstand in de categorieën "open" en "speciaal" opgeschort tot eind april 2021. Op voorwaarde dat het model een label heeft met de naam en het adres van de piloot op afstand. Dit betekent dat piloten op afstand nu genoeg tijd hebben om zich in de eerste vier maanden van 2021 in te schrijven.
 • 30 april 2021: Het Federal Aviation Office (LBA) heeft de nu geldige registratieverplichting voor piloten op afstand in de categorieën "open" en "speciaal" opgeschort tot eind april 2021. Op voorwaarde dat het model een label heeft met de naam en het adres van de piloot op afstand. Dit betekent dat piloten op afstand nu genoeg tijd hebben om zich in de eerste vier maanden van 2021 in te schrijven.
 • 01 januari 2021 tot 01 januari 2023: Volgens de nationale wetgeving kunnen vluchtoperaties in het kader van modelvliegclubs en -verenigingen zonder vergunning worden voortgezet.
 • 01 januari 2022 tot 30 juni 2024: Periode van de overgangsperiode voor het gebruik van onbemande luchtvaartuigen zonder classificatie. Wat dat betekent hebben we in deze paragraaf nader toegelicht.

De drie verschillende operationele categorieën

De open categorie

Er is geen autorisatie vereist, maar mogelijk is gebruikersregistratie vereist.

Het startgewicht moet minder zijn dan 25 kg.
Het model moet op zicht worden gevlogen.
Uitzondering: extra waarnemers worden ingezet of gevlogen in Follow me mode.

De maximaal toegestane vlieghoogte moet in acht worden genomen.

Er moet een veilige afstand tot mensen worden gehandhaafd en mensenmassa's mogen niet worden overgevlogen.

Afhankelijk van het operationele risico zijn er minimumvereisten, zoals het dragen van een bekwaamheidsattest.

De speciale categorie

De bijzondere categorie is bedoeld voor toepassingen die juridisch niet haalbaar zijn in de open categorie.

De UAS-operator moet voor gebruik een risicobeoordeling uitvoeren.

Goedkeuring is vereist voor gebruik als de gebruiker niet beschikt over een operatorcertificaat (LUC-certificaat) met de nodige rechten.

Als alternatief kan een exploitatieverklaring worden ingediend bij de bevoegde autoriteit als de inzet plaatsvindt volgens een gedefinieerd standaardscenario.

De categorie waarvoor goedkeuring vereist is

De categorie die goedkeuring behoeft of gecertificeerd is, is bedoeld voor speciale toepassingen in industrie en transport.

De vereiste vergunningen en certificeringsprocessen zijn vereist voor zowel de UAS als de operator / crew.

Een operatie in de categorie die aan goedkeuring is onderworpen, kan nodig zijn als de risicobeoordeling geen operatie in de speciale categorie toelaat.

Onderverdeling van de open categorie

De "open categorie" is onderverdeeld in drie subcategorieën A1, A2 en A3. Het onderscheid heeft onder meer betrekking op het dicht bij mensen vliegen.

Absoluut niet toegestaan ​​in de open categorie: vliegen over een menigte of over niet-betrokken mensen.

Subcategorie A1:
In deze subcategorie is het ook mogelijk om dichtbij mensen te vliegen. Er mag echter niet over bijeenkomsten van mensen in de open lucht en over niet-betrokken mensen worden gevlogen. Mocht dit toch gebeuren, dan moet de overvlucht zo snel mogelijk worden beëindigd.

Subcategorie A2:
Bij het vliegen volgens subcategorie A2 dient een afstand van minimaal 30 meter te worden aangehouden tot niet-betrokken personen. Als u in de langzame vluchtmodus vliegt, kan de minimumafstand ook 5 m zijn.

Subcategorie A3:
Deze categorie is bedoeld voor het wegvliegen van niet-betrokken mensen. Niemand is toegestaan in het gehele vlieggebied en er moet een minimumafstand van 150 m van industriële, commerciële, woon- en recreatiegebieden in acht worden genomen.

Classificatie van onbemande luchtvaartsystemen

Naast de operationele categorieën zijn de drones en vliegmodellen ook onderverdeeld in verschillende droneklassen (UAS-klassen). Er zijn zeven verschillende klassen van droneklassen C0 t / m C6, waarbij het nummer een uitspraak over het beveiligingsrisico vertegenwoordigt. Hoe hoger het getal, hoe groter het risico.
Afhankelijk van in welke klasse de drone valt, moet aan verschillende eisen worden voldaan om te kunnen vliegen.

Overzicht van mogelijke toepassingen

De verschillende operationele categorieën en droneklassen resulteren nu in mogelijke toepassingen die we in de volgende tabel hebben samengevat. We hebben ons echter beperkt tot de essentiële kenmerken van de verschillende klassen en de relevante UAS-klassen.

Specificaties C0 C1 C2 C3 C4
Gewicht / slagenergie < 250 g < 900 g/<80 J < 4 kg < 25 kg < 25 kg
Maximale snelheid 19 m/s = 68 km/h 19 m/s = 68 km/h - - -
Max. hoogte 120 m 120 m of instelbare hoogtebrenzing 120 m of instelbare hoogtebrenzing 120 m of instelbare hoogtebegrenzing 120 m of afhankelijk van het model vliegveld
Technologie-eisen Speelgoedrichtlijn of <68 km / u, hoogtelimiet <68 km/u, hoogtebeperking bij signaalverlies Hoogtebeperking, noodlanding bij signaalverlies, lage snelheidsmodules, vooraf bepaalde breekpunten Hoogtebeperking, noodlanding bij signaalverlies, lage snelheidsmodus, vooraf bepaalde breekpunten Geen automatische controle toegestaan
Registratie van piloot op afstand vereist Nee of ja voor cameradrones Ja Ja Ja Ja
Competentie van piloten op afstand Lees de bedieningsinstructies Lees de gebruiksaanwijzing, EU-competentiecertificaat A1 / A3 Lees de gebruiksaanwijzing, EU bekwaamheidsbewijs A1 / A3, certificaat piloot op afstand A2 Lees de gebruiksaanwijzing, EU-competentiecertificaat A1 / A3 Lees de gebruiksaanwijzing, EU-competentiecertificaat A1 / A3
Identificatie op aftand vereist Nee Ja Ja Je Nee
GEO alertheid vereist Nee Ja Ja Ja Nee
Gebruik in de open categorie A1 = vlucht over mensen A1 = vlucht over mensen A2 = vlucht dichtbij mensen, A3 = vlucht ver weg van mensen A3 = vlucht ver weg van mensen A3 = vlucht ver weg van mensen

Verklaring termen voor de tabel

Registratie van de piloot op afstand
Elke gebruiker of piloot op afstand van een UAS moet geregistreerd zijn bij de bevoegde autoriteit. Tenzij het vliegtuig lichter is dan 250 gram en geen sensoren heeft voor het vastleggen van persoonlijke gegevens (camera). In Duitsland is het Federal Aviation Office (LBA) verantwoordelijk voor de registratie. Dit is verplicht vanaf 01.01.2021. Om de vele piloten op afstand voldoende tijd te geven om zich te registreren, heeft de LBA de registratieverplichting in de categorieën "open" en "speciaal eind april 2021 opgeheven. Er moeten echter bordjes met de naam en het adres van de piloot op afstand op de modellen worden aangebracht.

Expertise van de piloot op afstand
Als UAS van klasse C1 of hoger moet worden gebruikt, moet de gebruiker het EU-bekwaamheidscertificaat behalen. Daartoe zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten online portalen opzetten waarin gebruikers zich vertrouwd kunnen maken met de nodige inhoud en ook het examen met 40 vragen online kunnen afleggen.

Identificatie op afstand
In het geval van identificatie op afstand worden het ID-nummer van de piloot op afstand, het serienummer van de UAS, het tijdstempel, de geografische positie, de hoogte boven het startpunt en andere informatie verzonden. De informatie kan vervolgens met een geschikte app op een smartphone worden uitgelezen. Er is nog een overgangsperiode tot 31 december 2022 voor de implementatie van deze verordening. De verordening is verplicht vanaf 01/01/2023.

Geo-bewustzijn
Geo-sensibilisatie of geo-awareness is een functie waarbij de UAS automatisch de grenzen van de vliegruimte herkent. De dronepiloot wordt gewaarschuwd zodat hij effectieve maatregelen kan nemen tegen grensovertreding.

Bediening van onbemande luchtvaartuigen zonder classificatie

Ook al is de nieuwe EU-droneverordening vanaf 1 januari 2021 van kracht, er worden er nog steeds drones en modelvliegtuigen verkocht die niet geclassificeerd zijn. De EU-verordening geeft hier duidelijke informatie over: UAS-soorten die vóór 01.01.2023 op de markt zijn gebracht en niet zijn gecategoriseerd, kunnen worden geëxploiteerd in de open categorie A1. Mits ze minder dan 250 g wegen inclusief laadvermogen. UAS-typen die 250 g of meer wegen maar lichter zijn dan 25 kg kunnen worden gebruikt in de open categorie A3.
Bestaande vergunningen, certificaten en verklaringen zijn nog geldig tot 01.01.2022.

Overgangsregeling

Volgens de EU-droneverordening is er een overgangsregeling voor bestaande onbemande luchtvaartsystemen. Aangezien de bestaande exploitatievergunningen na 1 januari 2021 nog een jaar geldig zijn, treedt de overgangsverordening in werking vanaf 1 januari 2022 en loopt deze 30 maanden. De overgangsperiode loopt af op 30/06/2024.

Volgens deze overgangsregeling mogen onbemande luchtvaartuigen, als ze een startmassa hebben van minder dan 500 gram, ook in open klasse A1 vliegen. Als echter onverhoopt niet-betrokken mensen worden overgevlogen, moet de overvlucht zo kort mogelijk worden gehouden.

Onbemande luchtvaartuigen lichter dan 2 kg mogen worden gebruikt in open klasse A2. De minimale afstand tot mensen moet 50 m zijn en de dronepiloot moet het EU-bekwaamheidsattest A1 / A3 en het EU-certificaat voor piloten op afstand A2 hebben.

Belangrijke gegevens Gebruik in de "open" categorie EU-competenties A1 / I EU-certificaat van piloot op afstand A2
Minder dan 250 g en max. 68 km / u A1 Nee, maar wordt wel aanbevolen Nee
Minder dan 500 g A1 Ja, vanaf 01.01.2023 Nee
Minder dan 2 kg en dichter dan 150 m bij woon- of commerciële gebieden A2 Ja Ja
Minder dan 25 kg en op een afstand van meer dan 150 m van woon- of commerciële gebieden A3 Ja Nee

Belangrijke informatie!

Als een UAS met een maximaal startgewicht (maximale startmassa = MTOM) tussen 2 kg en minder dan 25 kg op een afstand van minder dan 150 m bij woon- of commerciële gebieden moet worden gebruikt, is dit alleen mogelijk in de speciale categorie met de bijbehorende eisen.

Uiteraard geldt de reeds genoemde verzekerings- en registratieverplichting ook voor bestaande modellen, of het nu gaat om drones, helikopters of vliegtuigen.

Effecten op bestaande modellen

We hebben hier enkele drones opgesomd als voorbeelden om te laten zien hoe ze tijdens de overgangsperiode en daarna kunnen blijven opereren. Omdat alleen het startgewicht een rol speelt, kan elk ander bestaand vliegtuig eenvoudig worden toegewezen.

DJI Mavic Mini, DJI Mavic Mini 2 of Ryze Tech Trello
Omdat deze drones een startgewicht hebben van minder dan 250 gram, is alleen een verzekering nodig en, door de ingebouwde camera, registratie.

Papegaai Anafi, DJI Spark of DJI Mavic Air 1
Voor drones in de gewichtsklasse van 250 g tot < 500g is naast de verzekering en vanaf 01.01.2023 ook het EU-bekwaamheidsbewijs A1 / A3 vereist. Na het verstrijken van de overgangsregeling op 30 juni 2024 is bediening alleen mogelijk in de open categorie A3.

DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic Air 2, Yuneec Mantis G, DJI Enterprise Phantom of Yuneec Typhoon H Plus
Voor drones in de gewichtsklasse 500 g tot <2 kg zijn verzekering, registratie en het EU-bekwaamheidsbewijs A1 / A3 en het EU-langeafstandspilootcertificaat A2 vereist. De minimale horizontale afstand tot personen moet 50 m zijn. Na het verstrijken van de overgangsregeling op 30 juni 2024 is bediening alleen mogelijk in de open categorie A3.

DJI Inspire of DJI Matrice M600 Pro
Aangezien deze copters meer dan twee en minder dan 25 kg wegen, kunnen ze, afhankelijk van de locatie, alleen in de open categorie A3 of in de speciale categorie worden ingezet.

Bediening van vliegmodellen volgens de nieuwe EU-verordening

De nieuwe EU-verordening heeft ook betrekking op op afstand bestuurbare modelvliegtuigen en op afstand bestuurbare modelhelikopters. Voor modelvliegers die hun hobby uitoefenen binnen een vereniging en op een erkend modelvliegveld verandert er niet veel.

Aangezien het opereren op modelvliegvelden als zeer veilig wordt beschouwd, hebben de verschillende verenigingen en clubs de mogelijkheid om hun eigen exploitatievergunning aan te vragen bij het federale ministerie van Transport

Daarna kan de modelvlucht verder worden uitgevoerd volgens de bestaande richtlijnen en specificaties. De meeste modellen, zelfs als ze niet zijn geclassificeerd, worden gebruikt in klasse C4 en in de open categorie A3.

Omdat de aanvraag en goedkeuring van de exploitatievergunning enige tijd in beslag zal nemen, kunnen in de overgangsperiode tot 1 januari 2023 vliegoperaties op modelvliegvelden nog zonder vergunning worden uitgevoerd. De verenigingen hebben ook de mogelijkheid om hun leden collectief aan te melden bij de Federal Aviation Office voor registratie, zodat elk individueel lid dit niet zelf hoeft te doe

Modelpiloten die niet tot een vereniging behoren en die niet vliegen op een goedgekeurd modelvliegveld moeten zich bij het uitoefenen van hun hobby aan de strengere regels van de EU-verordening houden. In dit geval is bijv. De maximale vlieghoogte beperkt tot 120 m.

 

Veelgestelde vragen over de EU-droneverordening

Kan ik met mijn niet-geclassificeerde drone blijven vliegen na 1 januari 2021?
Ja, u kunt de drone zeker verder vliegen. Er zijn speciale overgangsregelingen die hiervoor zorgen. Afhankelijk van het gewicht van de drone, hangt het af in welke categorie van de open klasse je mag vliegen. Het kan echter nodig zijn dat u een kennisbewijs of een nieuw bekwaamheidsbewijs moet halen bij een van de door de LBA erkende instellingen.

Wat betekenen kleine en grote dronelicenties?
Het kennisbewijs volgens §21e van het luchtverkeersreglement wordt ook wel een rijbewijs kleine drone of een model vliegbrevet genoemd.
Het kennisbewijs volgens §21d van het luchtverkeersreglement wordt ook wel een grote dronevergunning genoemd.

Wat gebeurt er met mijn oude nationale drone-licentie?
Volgens de EU-dronewetten blijven zowel het drone-rijbewijs als het bewijs van kennis een jaar geldig. Daarna worden het drone-rijbewijs en het kennisbewijs vervangen door het EU-bekwaamheidsbewijs A1 / A3 of het EU-langeafstandspilootcertificaat A2. Bewijs van bekwaamheid kan meestal worden verkregen bij de agentschappen die worden erkend door het Federal Aviation Office na het voltooien van een online cursus.

Wat zijn de regels voor vliegen op een helling?
Bij het vliegen op hellingen met modelzweefvliegtuigen moet altijd een maximale afstand van 120 m tot het dichtstbijzijnde punt op het aardoppervlak worden aangehouden. Als het model zweefvliegtuig inclusief laadvermogen lichter is dan 10 kg (Maximum Startmassa = MTOM), kan er ook op grotere afstand van de grond mee gevlogen worden. Op voorwaarde dat op geen enkel moment de hoogte boven de piloot op afstand van 120 m wordt overschreden.

Wat wordt bedoeld met particulier vervaardigde UAS?
De fabrikant hoeft een onbemand luchtvaartuig alleen te classificeren als het een compleet systeem is met alle benodigde componenten, zoals model, aandrijving en afstandsbediening. Ook als het systeem als bouwpakket wordt geleverd en eerst door de gebruiker moet worden gemonteerd. Als de operator alleen het model koopt en vervolgens de bestaande afstandsbediening of aandrijfcomponenten achteraf monteert, wordt het model als particulier vervaardigd beschouwd. Als het vliegklaar model inclusief batterij lichter is dan 250 g, kan hij worden gebruikt als een model in klasse C0 in subcategorie A1. Als het model lichter is dan 25 kg, kan het worden bediend als een model uit klasse C4 in subcategorie A3.