Algemene voorwaarden

Conrad Electronic Benelux B.V.

(Mei 2020)

Download PDF

1. Definities 

Aanbod  Een aanbod van Conrad strekkende tot het leveren van Producten.

Account het online account waarmee Klant onder meer kan inzien welke bestellingen er zijn geplaatst en geleverd

Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden.

Conrad De besloten vennootschap Conrad Electronic Benelux B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 89c (7575 EJ) te Oldenzaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06051273.

Klant De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf aan welke Conrad een Aanbod doet of waarmee Conrad een Overeenkomst is aangegaan.

Offerte Een door Conrad opgesteld schriftelijke Aanbod, anders dan het algemene aanbod op de website(s) van Conrad.

Overeenkomst De overeenkomst tussen Conrad en Klant, krachtens welke Conrad bepaalde Producten zal leveren.

Partijen of Partij Conrad en de Klant gezamenlijk dan wel afzonderlijk.

Product Alle fysieke zaken welke voorwerp kunnen zijn van de Overeenkomst

2. De Overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Conrad en iedere Overeenkomst die daaruit kan voortvloeien. Bepalingen of voorwaarden van Klant die afwijken van een Aanbod van Conrad, maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij Conrad deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.2 Elk Aanbod van Conrad is vrijblijvend, tenzij daarin of in het begeleidend schrijven anders is aangegeven.

2.3 Alle informatie, waaronder afbeeldingen, productbeschrijvingen en prijsvermeldingen die door Conrad kenbaar zijn gemaakt met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in een Aanbod, zulks ter beoordeling van Conrad, binden Conrad niet.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand (i) op het moment dat Klant een Aanbod van Conrad aanvaardt en Conrad deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, of (ii) op het moment dat Conrad na aanvaarding van Aanbod door Klant met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.5 Voor het moment van bevestiging als bedoeld in voorgaand lid is Conrad gerechtigd een order vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren. Weigering van een order zal Conrad zo spoedig mogelijk mededelen aan Klant. Indien acceptatie van een order van Klant vanwege een bepaald Product niet mogelijk is, zal Conrad in overleg met de Klant treden met het oog op het leveren van een Product dat qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar is. Indien overeenstemming is bereikt zal Conrad de order dan alsnog accepteren en bevestigen.

2.6 Een bevestiging van Conrad wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Klant onverwijld bezwaar heeft gemaakt onder specificatie van de onjuistheden - welke na schriftelijke bevestiging door Conrad als geaccepteerd worden beschouwd.

2.7 Een Aanbod dat middels een Offerte wordt gedaan is geldig tot dertig (30) dagen na verzending daarvan door Conrad, tenzij daarin anders is aangegeven. Indien Klant het Aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn aanvaardt, is Conrad niet verplicht deze aanvaarding van Klant te accepteren. Indien Conrad toch tot acceptatie overgaat, komt de Overeenkomst alsnog tot stand. Indien Klant niet expliciet akkoord gaat met een Offerte van Conrad, maar desondanks de indruk wekt akkoord te gaan (bijvoorbeeld door alvast bepaalde geoffreerde Producten te laten leveren), geldt het gehele Aanbod als aanvaard. Het voorgaande geldt ook als Klant aan Conrad verzoekt om bepaalde Producten te leveren zonder een formele Offerte af te wachten.

2.8 Indien na aanvaarding van een Aanbod blijkt dat het betreffende Aanbod van Conrad gebaseerd is op door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan heeft Conrad het recht de Overeenkomst daarop naar evenredigheid aan te passen.

2.9 Na totstandkoming van de Overeenkomst mag deze slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, behoudens voor zover in de Overeenkomst anders is bepaald.

2.10 Conrad behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst binnen zeven (7) dagen na totstandkoming ervan te ontbinden. Eventuele door Klant reeds betaalde bedragen worden in dat geval zo snel mogelijk terugbetaald, mits de correspondeerde Producten niet reeds zijn verzonden dan wel door Conrad in onbeschadigde staat retour zijn ontvangen.

2.11 In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de verschillende van toepassing zijnde documenten geldt de volgende rangorde:
a. Aanbod;
b. aanvullende of afwijkende voorwaarden;
c. Algemene Voorwaarden

 

3. Account

3.1 Conrad biedt de mogelijkheid aan om een online Account aan te maken.

3.2 Bij de registratie van een Account is Klant verplicht een sterk wachtwoord te kiezen en gehouden de inloggegevens vervolgens vertrouwelijk te behandelen.

3.3 Het is niet toegestaan om het Account te delen met personen die niet tot de organisatie van Klant behoren. Het gebruik van het Account door Klant valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Klant. Bij alle handelingen die verricht worden vanuit het Account mag Conrad ervan uitgaan dat dit onder leiding en toezicht en met goedkeuring van Klant geschiedt.

3.4 Indien de toegang tot het Account is gecompromitteerd of indien Klant daarvan een vermoeden heeft of zou moeten hebben, bijvoorbeeld als een derde mogelijk beschikking heeft gekregen over de inloggegevens, zal Klant zo snel mogelijk maatregelen nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen en hier tevens melding van maken bij Conrad.

 

4. Levering van Producten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden Producten door Conrad ExWorks (Incoterms 2010) geleverd.

4.2 Het risico op verlies en beschadiging van een Product gaat over op Klant zodra het Product op het door Klant gekozen adres is afgeleverd, of eerder zodra het Product aan een door Klant geselecteerde vervoerder of ander aangewezen partij is overhandigd.

4.3 Overeengekomen of door Conrad gecommuniceerde levertermijnen van Producten dienen te worden beschouwd als indicatief en zullen door Conrad zoveel mogelijk in acht worden genomen. Er is slechts sprake van een fatale levertermijn indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.4 Conrad behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.5 Wanneer een levering onverhoopt incompleet is bij aflevering, dient Klant dit direct, doch binnen maximaal twee (2)dagen na ontvangst aan Conrad te melden. Conrad streeft er dan naar het ontbrekende gedeelte van de bestelling zo snel mogelijk na te leveren.

4.6 Wanneer een levering Producten bevat die niet door Klant besteld zijn, dan dient Klant dit zo snel mogelijk na ontvangst aan Conrad te melden. Klant zal de verkeerd geleverde Producten dan retour sturen conform een door Conrad aan Klant mee te delen procedure. Zodra Klant de verkeerd geleverde Producten in gebruik neemt of doorverkoopt, vervalt het recht deze Producten te retourneren en is Conrad gerechtigd deze Producten bij Klant in rekening brengen.

4.7 Indien Klant levering van Producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten maximaal vier (4) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

 

5. Garantie op Producten

5.1 Conrad zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Producten nakomen. Deze verplichting zal, in aanvulling op het wettelijke bepaalde, niet gelden indien:
a. de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onderhoud (door derden) of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
b. de oorzaak van het gebrek niet duidelijk door Klant kan worden aangetoond;
c. de door Conrad of leveranciers gegeven instructies voor het gebruik van het Product niet zijn nagekomen;
d. de toestand van de Producten ontstaan is ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen;
e. de gebreken bestaan uit in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven functionaliteiten, maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

5.2 Klant is gehouden de geleverde Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) dagen (voor uitwendig waarneembare gebreken) dan wel binnen veertien (14) dagen (voor niet-uitwendig waarneembare gebreken) na levering als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien de Klant beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient de Klant dit onverwijld en schriftelijk aan Conrad te melden. Klant dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan Conrad mee te sturen om de gegrondheid van de melding te kunnen beoordelen. Bij overschrijding van voornoemde termijnen is Conrad niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, herstel of vervanging - tenzij Conrad daar uit coulance alsnog toe besluit.

5.3 Het terugsturen van Producten met een beroep op de hiervoor bedoelde wettelijke garantie is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Conrad. Eventuele daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Indien Conrad gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt Conrad altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren. Bij vervanging houdt Conrad zich het recht voor een gelijkwaardig Product te leveren. Voorts is Conrad gerechtigd een vergoeding voor reparatie en/of vervanging van een Product bij de Klant in rekening te brengen als de economische levensduur van het Product door reparatie of vervanging wordt verlengd. Kosten voor het versturen van het Product aan Klant komen voor diens rekening, tenzij anders overeengekomen.

5.5 Op de door Klant bij Conrad gekochte Producten rust in voorkomende gevallen fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel de bijgeleverde documentatie van de fabrikant. Bij een beroep op de fabrieksgarantie zal Klant zich direct moeten wenden naar de desbetreffende fabrikant. Conrad kan besluiten Klant hierbij te assisteren.

 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Conrad gecommuniceerde prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Betaling van verschuldigde bedragen geschiedt middels een van de door Conrad aangeboden betaalmethoden. Indien betaling middels automatische incasso plaats zal vinden is Klant gehouden de benodigde machtigingen af te geven voor het automatisch incasseren van verschuldigde bedragen en dient dan telkens zorg te dragen voor voldoende saldo.

6.3 Conrad is gerechtigd elektronisch te factureren. Elektronische facturen worden verzonden naar een e-mailadres van Klant dat bij Conrad bekend is. Indien Conrad Klant papieren facturen wenst te ontvangen is Conrad gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen. Indien Conrad op verzoek van klant een electronisch facturatie proces in moet richten waar kosten voor worden gemaakt is Conrad gerechtigd deze kosten in rekening te brengen. Voor wijzigingen van het e-mailadres of de wijze van verzending van facturen kan Klant contact opnemen met de afdeling Customer Contact Center van Conrad.

6.4 De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Als Klant bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit diens betalingsverplichting niet op. Indien er op verzoek van Klant wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit Klant niet van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

6.5 Indien betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft of indien automatische incasso niet succesvol is geweest, kan Conrad besluiten een betalingsherinnering te sturen aan Klant, maar is daartoe niet verplicht. Het verzuim van Klant treedt in op het moment dat het verschuldigde bedrag niet volledig of niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is ontvangen.

6.6 Indien Klant in verzuim is zal Klant, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn en gehouden zijn tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de redelijke kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. Voorts is Conrad dan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.7 Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard of zelf heeft aangevraagd, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd en verder, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.8 Conrad is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

6.9 Conrad is gerechtigd enige vordering van Klant te verrekenen met alle soorten vorderingen van Conrad op Klant. Het voorgaande geldt ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Conrad behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Klant afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering(en) die Conrad jegens de Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van haar verplichtingen jegens Conrad.

7.2 Conrad is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien Conrad goede grond heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten. In een dergelijk geval zal Klant aan Conrad de benodigde toegang verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, teneinde Conrad in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Klant zal voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd conform de marktwaarde op het moment van terugname, als zodanig vastgesteld door Conrad of een door haar ingeschakelde onafhankelijke derde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de redelijke kosten die Conrad heeft gemaakt in verband met de terugneming.

7.3 Het is Klant niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.4 Alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop van een Product dat nog onder het eigendomsvoorbehoud valt, dient Klant een eigendomsvoorbehoud jegens diens afnemer te bedingen.

 

8. Geheimhouding

8.1 Partijen zullen alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan een der Partijen voorafgaand aan de verstrekking ervan expliciet heeft aangegeven dat het vertrouwelijk is (“Vertrouwelijke Informatie”), die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. De inhoud van de Overeenkomst in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.

8.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die:
a. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende Partij haar geheimhoudingsplicht schendt;
b. aan de ontvangende Partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding;
c. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende Partij;
d. in een schriftelijk document door de andere Partij als nietvertrouwelijk is bestempeld;
e. de ontvangende Partij op grond van een wettelijke verplichting de Vertrouwelijke Informatie deelt met een derde.

8.3 De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven bestaan en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt heeft naar redelijk vermoeden aanspraak wenst te kunnen maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Conrad jegens de Klant, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Conrad aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan Conrad toegerekend kan worden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

9.2 Het maximale bedrag waarvoor Conrad aansprakelijk kan zijn is beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst voor desbetreffend (schadeveroorzakende) Product heeft betaald.

9.3 Enige in de Overeenkomst genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Conrad.

9.4 De aansprakelijkheid van Conrad wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Conrad onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Conrad ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Conrad in staat is adequaat te reageren.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk bij Conrad meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding voor Klant vervalt door het enkele verloop van een (1) maand nadat Klant bekend is geworden met, of redelijkerwijs had moeten zijn, dat hij schade heeft geleden.

 

10. Overmacht

10.1 Conrad is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, inen uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Conrad door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Conrad kan worden gevergd.

10.2 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

11. Einde van de Overeenkomst

11.1 Conrad mag de Overeenkomst middels schriftelijke mededeling per direct schriftelijk geheel of gedeeltelijke opschorten of ontbinden zonder nadere ingebrekestelling, in de gevallen dat:
a. Klant in verzuim is;
b. Klant diens faillissement heeft aangevraagd of is uitgesproken;
c. surseance van betaling is aangevraagd of (voorlopig) is toegewezen;
d. de activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd;
e. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant of indien Klant onder curatele of bewind is gesteld;
f. Klant de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

11.2 Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Conrad op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant, mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Conrad is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Conrad recht op vergoeding van de schade die daardoor ontstaat.

 

12. Wijzigingen

12.1 Conrad is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen of uit te breiden met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de voorgenomen wijziging per kennisgeving aan Klant via e-mail, het Account of anderszins. Indien Klant een wijziging in de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Klant hierover met Conrad in overleg treden. Indien er alsdan geen overeenstemming bereikt wordt, verkrijgt Klant de mogelijkheid om het betreffende gedeelte van de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

12.2 In afwijking van lid 1 zal Klant niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien de wijziging verband houdt met gewijzigde wet- of regelgeving of indien het gaat om een wijziging van ondergeschikt belang.

 

13. Slotbepalingen

13.1 Op de uitvoering van Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Conrad gevestigd is, met dien verstande dat Conrad gerechtigd is een geschil tevens voor te leggen aan een op andere gronden bevoegde rechter.

13.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Waar in de Overeenkomst gesproken wordt van “schriftelijk” of “in geschrift” wordt daaronder mede verstaan de communicatie via een elektronisch communicatiemiddel (uitsluitend e-mail en fax), mits de identiteit van de afzender van het bericht alsmede de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

13.5 De door Conrad ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant. 13.6 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Conrad steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij en eventuele partijen die de onderneming van Conrad wensen over te nemen of daarmee wensen te fuseren.

Download PDF

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  
 2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 5. Dag: kalenderdag;

 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Conrad Electronic Benelux B.V. 
Postbus 56
2640 Mortsel, België 

Vestigingsadres:  
Zutphenstraat 89C 
7575EJ Oldenzaal, Nederland

Telefoonnummer: 078 482 329

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 8.00 uur tot 17.30 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 06051273
Btw-nummer: NL007738213B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien Conrad een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1.  
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Conrad mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Conrad mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Conrad mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Conrad de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 2. Indien Conrad de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Conrad hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Conrad.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Conrad. Dit hoeft niet als Conrad heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Conrad verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Conrad niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Conrad aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Conrad een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Conrad is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: Conrad de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 9. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 10. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

 11. Conrad heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 12. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Conrad bij herroeping

 1. Als Conrad de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. Conrad vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Conrad in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Conrad aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. Conrad gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Conrad de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Conrad kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Conrad dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Conrad geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Conrad worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Conrad de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Conrad geen invloed heeft;

 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan Conrad producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Conrad geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Conrad dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Conrad staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Conrad er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door Conrad diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Conrad kan doen gelden indien Conrad is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Conrad, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Conrad zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Conrad kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Conrad geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Conrad het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Conrad tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Conrad bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Conrad voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Conrad te melden.

 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Conrad is gewezen op de te late betaling en Conrad de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Conrad gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Conrad kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Conrad beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Conrad.

 3. Bij Conrad ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Conrad binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient Conrad in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Conrad en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

---------------------------------

Bijlage: Modelformulier voor herroeping
 

Modelformulier voor herroeping
 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.