Advies

Vind de juiste gasmelder om tijdig gevaren te detecteren

Gasmelders bieden bescherming door ontsnappende gassen te detecteren en alarm te slaan. Zo kunt u tijdig reageren en zo nodig beschermende maatregelen nemen. Voor gebruik in industriële installaties, magazijnen of particuliere huishoudens - op deze pagina vertellen we u waar u op moet letten bij het kopen van gasdetectoren.


Waarvoor dienen gasmelders?

 

Gasmelders zijn gevaarsdetectoren die een verhoogde veiligheid bieden in bedrijven waar potentieel giftige of explosieve gassen worden geproduceerd of kunnen ontsnappen. Het is belangrijk gevaarlijke gassen zo snel mogelijk op te sporen om tijdig beschermende maatregelen te kunnen nemen en schade aan eigendommen en persoonlijk letsel te voorkomen.

Maar een gasmelder is ook een nuttig waarschuwingsapparaat in een met gas verwarmd huis, caravan of boot - als er brandbare gassen in het spel zijn. Hij slaat alarm als hij ontsnappende gassen detecteert. Bij een gaslek kun je nooit snel genoeg reageren. Daarom zijn er gasdetectoren die waarschuwen voor verhoogde maar nog niet kritische gasconcentraties.

Ook wanneer gassen zoals koolmonoxide of kooldioxide een bepaalde concentratie in de kamerlucht overschrijden, worden zij door geschikte gasdetectoren gedetecteerd. Koolmonoxide kan ontsnappen uit verwarmingsinstallaties, maar kan bijvoorbeeld ook ontstaan bij barbecues. Het is onzichtbaar, kleurloos en reukloos en blijft daarom volledig onopgemerkt.

Aangezien het gas al na een paar ademhalingen bewusteloosheid of zelfs verstikking kan veroorzaken, vormt het een ernstig gevaar. Een koolmonoxidemelder, kortweg CO-melder, biedt veel voordeel door zo vroeg mogelijk te waarschuwen wanneer de koolmonoxideconcentratie te hoog wordt. Gasmelders zijn ook een nuttige aanvulling op rookmelders - die nu wettelijk verplicht zijn.

Met behulp van gasmelders kunt u magazijnen, werkplaatsen, kantinekeukens en andere bedrijfsruimten beschermen tegen gasgevaren. Er is een geschikte detector voor bijna elk soort gas. Als u verschillende detectoren combineert die op verschillende gassen reageren, kunt u het terrein van uw bedrijf optimaal beschermen. Modellen met een pre-alarmfunctie bieden ook het voordeel dat er meer tijd is om tijdig corrigerende maatregelen te nemen voordat het aandeel schadelijke gassen een kritisch niveau bereikt en een luid akoestisch alarm afgaat.


Welke soorten gasmelders zijn er?

Er zijn verschillende gasdetectoren voor uiteenlopende toepassingen. Afhankelijk van de plaats van gebruik worden detectoren aanbevolen die slechts één specifiek gas detecteren of combinatieapparaten die op meerdere gassen of gasmengsels tegelijk reageren. De meeste detectoren werken met de hot-wire methode. Hierbij wordt een speciale draad in een meetkamer continu gloeiend gehouden. Indien een brandbaar mengsel van gas en lucht in de meetkamer komt, leiden verbrandingsprocessen op de draad tot een temperatuursverhoging en dus tot een verandering van de weerstandswaarde. Hierdoor slaat de detector aan.


CO-melders

Als u een open haard, een barbecue of een champignonverwarming gebruikt, ontstaat er koolmonoxide. Dit kan kritiek worden als er niet voldoende ventilatie is.

CO-verontreiniging van de lucht wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het autoverkeer. Koolstofmonoxide ontstaat door de onvolledige verbranding van brandstoffen.

Zo zijn bijvoorbeeld ondergrondse garages, die in veel bedrijven als personeelsparkeerplaats dienen, een plaats waar de koolmonoxideconcentraties gevaarlijk hoog kunnen worden.

Koolmonoxide heeft ongeveer dezelfde dichtheid als ademlucht, waardoor het gelijkmatig in de kamer wordt verspreid. Het gas is voor de menselijke zintuigen niet waarneembaar, daarom is een CO-melder van groot nut. Als de concentratie koolmonoxide een grenswaarde overschrijdt, werkt het als een ademhalingsgif. Koolmonoxidevergiftiging kan voorkomen. Sommige CO-melders geven koolmonoxideniveaus aan die onder het gevaarlijke bereik liggen. Daartoe zijn de koolmonoxidemelders bijvoorbeeld uitgerust met een LC-display.

Andere CO-melders geven een vooralarm af voordat de wettelijke activeringsdrempels worden overschreden of signaleren via het display of een knipperlicht dat de waarden een kritisch bereik naderen. Met deze functie kunt u het gevaar al tegengaan voordat een levensbedreigende koolmonoxideconcentratie wordt bereikt. Een koolmonoxidemelder of CO-melder kan dus levens redden.

Een CO-melder is een nuttig waarschuwingsapparaat, vooral in ruimten waar gasketels en verwarmingsinstallaties worden gebruikt of waar een rookgasretour kan optreden. Overigens kan zo'n backwater snel ontstaan als de afvoer- en toevoerluchtpaden worden geblokkeerd.


Kooldioxidemelders en VOC-concentratiemelders

Gasmelders waarschuwen niet alleen voor potentieel levensgevaarlijke gassen, er zijn ook modellen die de concentratie kooldioxide en vluchtige organische stoffen (VOC's) kunnen detecteren.

De apparaten dienen dus om de kwaliteit van de binnenlucht te bewaken en, niet in de laatste plaats, het risico van infecties van de luchtwegen te voorkomen.

Kooldioxidemelders kunnen de luchtkwaliteit binnenshuis meten en alarm slaan wanneer een drempelwaarde wordt overschreden. De detectoren zijn ideaal voor ruimten waarin meerdere personen gedurende langere tijd samen aanwezig zijn.

Dit kunnen bijvoorbeeld klaslokalen, collegezalen, kantoortuinen, seminar- of conferentiezalen zijn. Ze herinneren je eraan wanneer het tijd is om te ventileren. Daartoe zijn zij vaak uitgerust met een LED- of LC-display dat specifieke meetwaarden extra weergeeft.

Combinatiedetectoren die naast een CO2-waarschuwingsfunctie ook een VOS-waarschuwingsfunctie hebben, waarschuwen ook wanneer de kritische concentraties van koolwaterstoffen, alcoholen, aldehyden en organische zuren in de lucht worden overschreden. Als er meerdere mensen in een ruimte zijn, wordt niet alleen CO2 uitgeademd, maar komen ook andere componenten in de lucht terecht. Naast menselijke uitademingen behoren ook uitademingen van tapijten, verf, printers en kopieerapparaten en parfums en dergelijke tot de gassen die een VOC-sensor detecteert. Als aanvulling op de meting van de CO2-concentratie kan de VOC-meting dus een goede indicator zijn om te bepalen wanneer kruisventilatie en intermitterende ventilatie nodig zijn om een gezond binnenklimaat te garanderen. De VOC-waarde wordt gewoonlijk gemeten door een metaaloxidesensor en het resultaat wordt weergegeven op een kleurenstoplicht.


Aardgasmelders

Stadsgas en aardgas behoren tot de groep van de gemengde gassen. Aardgas bevat voornamelijk methaan. Aangezien natuurlijke gassen lichter zijn dan lucht, stijgen ze in kamers naar het plafond. Daarom worden aardgasmelders bij voorkeur hoog in de ruimte geïnstalleerd, bijvoorbeeld aan het plafond. Batterij- of accu-aangedreven modellen zijn hier voordelig, omdat er vaak geen stopcontact binnen handbereik is. Als u een verwarmingssysteem op gas gebruikt, is een gasdetector die natuurlijke gassen zoals methaangas detecteert een verstandige aankoop.


Propaan- en butaangasmelders

Propaan en butaan worden vaak gebruikt voor verwarming, koken en koeling. Deze vloeibare gassen, die zwaarder zijn dan lucht, worden niet alleen gebruikt op de camping, maar ook in huis. Als ze lekken, zakken ze naar de grond, en daarom worden propaan- en butaangasdetectoren het best dicht bij de vloer geplaatst. U slaat meerdere vliegen in één klap als u een detector gebruikt die de combinatie methaan-propaan-butaan detecteert, wat ook de regel is.


Waarop moet u letten bij de aankoop van gasmelders?

Als u een gasmelder wilt kopen, is de vraag welk gas of welke combinatie van gassen moet worden gedetecteerd. Als u een alarmsysteem wilt opzetten dat voor verschillende gassen waarschuwt, moet u er rekening mee houden dat gassen zich verschillend verspreiden. Daarom is het zinvol de detectoren precies daar te installeren waar de hoogste concentratie van het desbetreffende gas te verwachten is wanneer het ontsnapt. Dit kan bij de vloer of het plafond zijn of in het midden van de kamer. In dit verband is het belangrijk na te gaan welke detector welke installatiemogelijkheden biedt. Het type voeding is ook belangrijk. Gasmelders op batterijen maken een flexibele plaatsing in de ruimte mogelijk, zodat u de gasdetector zo dicht mogelijk bij de mogelijk kritieke locatie kunt plaatsen. Uw aankoopbeslissing moet daarom niet in de laatste plaats afhangen van de plaatsingsmogelijkheden in de ruimtes waar u de detector wilt installeren.

Het volume dat de alarmtoon van een gasmelder bereikt, is ook een belangrijk aankoopcriterium. Als u gasdetectoren zoekt voor gebruik in fabrieken, aula's of andere ruimten met een hoog geluidsniveau, is het raadzaam er goed op te letten of het alarmsignaal van de gasdetector een voldoende hoog volume bereikt om in geval van nood het werkingsgeluid van machines en apparaten te overstemmen en door alle aanwezigen te worden gehoord.

Vanaf een volume van 85 dB is het alarm over meerdere verdiepingen te horen. Bedenk bij de aanschaf ook of er in de woonruimte waar de detector gebruikt gaat worden slechthorenden wonen. In dat geval kan een (extra) visueel waarschuwingssignaal nuttig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een fel knipperend licht.

Sommige apparaten met netvoeding zijn uitgerust met batterijen of oplaadbare accu's als extra bron van noodstroom. Dit zorgt ervoor dat de detectoren zelfs bij stroomuitval een gasalarm kunnen activeren.


Tip: Gasmelders goed installeren

Gasmelders mogen niet te dicht of te ver van een potentiële gasbron worden geplaatst om het risico van valse alarmen te verminderen en toch een betrouwbare detectie van potentieel lekkende gassen te garanderen. Let erop dat u de detector niet te dicht bij ramen, deuren, ventilatiesystemen of afzuigkappen installeert. Ruimten met een zeer hoge vochtigheidsgraad en ruimten waar gemakkelijk stof wordt opgeworpen, alsmede de onmiddellijke nabijheid van een afvoer zijn ongeschikte plaatsen voor het plaatsen van gasdetectoren. Detectoren voor opstijgende gassen, zoals aardgas, kunnen het best aan het plafond van een ruimte worden gemonteerd. Een CO-melder daarentegen kan flexibel worden geplaatst omdat koolmonoxide relatief gelijkmatig over de ruimte wordt verspreid. In kantoortuinen, aula's en andere grote ruimten moeten verscheidene CO-detectoren worden geïnstalleerd die gelijkmatig zijn verdeeld zodat de ruimte over de gehele oppervlakte van detectoren is voorzien.


FAQ – veelgestelde vragen over gasmelders

Welke werkingsduur hebben gasdetectoren op batterijen meestal?

Gasmelders op batterijen gaan in de regel 5 tot 10 jaar mee. 

Wat moet ik doen als een gasmelder alarm slaat?

Als er een hoofdgaskraan is, draai deze dan dicht om te voorkomen dat het gas ontsnapt. Breng uzelf en anderen in veiligheid en bel 911 als u niet zeker weet of u het gevaar zelf onder controle kunt krijgen. Bedien ook geen lichtschakelaars wanneer een detector een alarm geeft dat reageert op explosieve gasmengsels. In tegenstelling tot rookmelders is een vals alarm bij een gasmelder een zeer zeldzame uitzondering, en daarom moet elk alarm altijd serieus worden genomen.


Verwante onderwerpen op het gebied van beveiliging en bewaking