Naleving en toeleveringsketen

Gedragscode van Conrad

Naleving van wettelijke eisen is voor Conrad vanzelfsprekend. Daarnaast hebben we onszelf bindende gedragsprincipes opgelegd voor verantwoorde samenwerking.

Onze twee principeverklaringen over mensenrechten, arbeidsrechten en milieubeleid bieden een duidelijk oriëntatiekader. Dit wordt verder gespecificeerd in onze Gedragscode-documenten, die integraal deel uitmaken van alle arbeids- en leverancierscontracten binnen de Groep. Conrad verwacht dan ook van alle werknemers, leveranciers en zakenpartners dat ze de documenten van de Gedragscode en de daarin opgenomen zorgvuldigheidseisen naleven. Bij overtredingen wordt een strikt nultolerantieprincipe gehanteerd.

Hier zijn de links naar de documenten (Engels):


Zorgvuldigheid in de toeleveringsketen

Voor Conrad houdt verantwoordelijk handelen ook in dat we voldoen aan alle due diligence-verplichtingen op het gebied van milieu en maatschappij in de hele toeleveringsketen. Daarom verwachten we hetzelfde van onze leveranciers: Onze gedragscode verplicht onze leveranciers daarom om de bedrijfswaarden en gedragsrichtlijnen van Conrad ook in hun eigen toeleveringsketen te implementeren.

Met het oog op de Supply Chain Duty of Care Act (LkSG) die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zal zijn op Conrad, werken we aan de ontwikkeling van een uitgebreid risicobeheersysteem om sociale en milieurisicofactoren in onze toeleveringsketens nog beter in de gaten te houden en dienovereenkomstig te kunnen handelen.

Als importeur en handelsbedrijf is Conrad natuurlijk ook bekend met de due diligence- en testverplichtingen voor conflictmineralen en zet Conrad zich in voor transparantie in de toeleveringsketens voor mineralen.

Ons openbaar toegankelijke klokkenluidersloket kan worden gebruikt om anoniem klachten in te dienen en onregelmatigheden te melden, evenals schendingen van de Gedragscode.