FIAP 2904 Algenbestrijding 10 l

 • Artikelnummer: 520501
 • Fabrikantnummer: 2904
 • EAN: 4260063160110

FIAP premiumcare ALGOXAN is het duurzaam beproefde, efficiënte product voor algenbestrijding. Door het snel vrijkomen van actieve zuurstof worden de celmembranen van de draadalgen door oxidatie vernietigd. De algen sterven af en lossen op. Draadalgen…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP
 • Artikelnummer: 520501
 • Fabrikantnummer: 2904
 • EAN: 4260063160110

FIAP premiumcare ALGOXAN is het duurzaam beproefde, efficiënte product voor algenbestrijding. Door het snel vrijkomen van actieve zuurstof worden de celmembranen van de draadalgen door oxidatie vernietigd. De algen sterven af en lossen op. Draadalgen…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP
Inhoud 10 l
Uitvoering 10.000 ml
Soortnaam Algenbestrijding

Technische specificaties

Inhoud 10 l
Uitvoering 10.000 ml
Soortnaam Algenbestrijding

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@334cec38[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 302: schadelijk bij inslikken
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@334cec38[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Vijveronderhoud