Revell 64939 Airbus EC135 Helikopter (bouwpakket) 1:72

 • Artikelnummer: 1599649
 • Fabrikantnummer: 64939
 • EAN: 4009803649399

De EC135 is een van de modernste lichte helikopters. Het interieur biedt plaats aan een complete reddingsuitrusting. Door de ommantelde staartrotor (Fenestron) is het geluidsniveau gereduceerd en de kans op ongevallen kleiner. De hulpverlening bij on…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 1599649
 • Fabrikantnummer: 64939
 • EAN: 4009803649399

De EC135 is een van de modernste lichte helikopters. Het interieur biedt plaats aan een complete reddingsuitrusting. Door de ommantelde staartrotor (Fenestron) is het geluidsniveau gereduceerd en de kans op ongevallen kleiner. De hulpverlening bij on…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6852851[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4e35b603[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H 226: ontvlambare vloeistof en damp
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 241: explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
 • P 240: opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 405: Achter slot bewaren.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6852851[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4e35b603[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten